ترمیم لیگامان های آسیب دیده با PRP

ترمیم لیگامان های آسیب دیده با PRP چه چیزی می تواند استخوان ها را به یکدیگر متصل نگه دارد؟ لیگامان یا رباط بافت های شبیه به رشته های فیبر هستند که مانند طناب های محکم، سر دو استخوان را در محل مفصل به یکدیگر متصل نگه می دارد و امکان حرکت استخوان ها را محدود می کند. در...